ࡱ>  !"#$%.'()*+,-5/0123467Root Entry F]{SummaryInformation($DocumentSummaryInformation8 hWordDocument.L Oh+'0 $ 0 < HT\dlAdministratorNormalAdmin4@@S/6O@p@Y5{" <WPS Office_11.1.0.8214_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.82140Table&wData WpsCustomData PT KSKS.L* [*[* t <J ~u~$h N5 |I m]^chHh@\ 2017t^蕳Q{Oo`lQ_vU_ N0,gL#0:ggnI{W,g`Q0 6e/e;`SO`Qh0 1.蕳Q{6e/e;`h 2.蕳Q{6eeQ;`h 3.蕳Q{/eQ;`h "?eb>k6e/e`Qh0 4."?eb>k6e/eQ{;`h 5.N,lQ_{"?eb>k6eeQ/eQQ{h 6.N,lQqQ{"?eb>kW,g/eQQ{h 7.?e^'`Wё{"?eb>k6e/eQ{h 8.V gD,g~%{"?eb>k/eQQ{h 9."?eb>k NlQ ~9/eQQ{h 10.?e^Ǒ-`Qh V0~He{Oo`0 N0?e^Ǒ-{gbL`Q0 mQ0V gDNOo`0 gsQNyf 1.{gbL`QRg 2.:gsQЏL~9`Q 3.?eb>k NlQ ~9Q{`Q 4. T͋ʑ 5.vQNfvNy0 m]^chHh@\ 2017t^蕳Q{lQ_Oo` 0chHh@\;NL#0:ggnI{W,g`Q0 2017t^^lQ_Q{6RV:N,g~Q{0 10;NL# 1 [hQ^chHhNNۏL[‰{t6RchHhNN-NgSU\ĉR0t^^]\Opv^vcw[ec[0hg0OSchHhNR]\O0 2 xvzwIchHh0We'`lĉ06R^ Onc gsQl_0lĉۏLchHhL?egblTvcw0 3 ~~chHhyf[b/gTtxvz cۏhQ^chHh]\Ovyf[S0hQSNsN^0 4 6R[hQ^chHhr^ O^ĉR ~~chHhNNYeTchHhr^W]\O OSRZP}YchHhNNb/gLRċX gsQ]\O0 5 #chHh[ O]\O ~N{thQ^chHhDe[YNAm OShQ^chHh]\O-NvYN;mR0 6 Ɩ-N~N{t^v:gsQ0USMO>eMR0>eT vchHhDe O[ZQTV[:g[ ~bchHh[te nxOchHhDev[hQ0 7 #c6e^v:gsQ0ONNUSMOchHhv^ۏL|~Stetg0_ƖNb^ gsQvchHhDe0 8 #hQ^chHhOo`_S0_>eĉRN{t S%cchHhOo`Dn\O(u :N>yOTebcO gR0 9 bR^Y0^?e^NRvvQNNy0 20:ggn chHh@\^\hQb>kNNUSMO NXT6R13N [ g13N0Q4*Ny[RlQ[0NRy0lĉy0{ty0ck@\1N oR@\2N0 06e/e;`SO`Qh 2017t^6eeQQ{T134.53NCQ vQ-NN,L?e{tNR86.29NCQ0chHhkbc21NCQ0W,g{QOi3.08NCQ0NNUSMOyO12.90NCQ0NNUSMO;Su3.57NCQ0OO?blQyё7.69NCQ0 2017t^6eeQQ{T134.53NCQ vQ-NN,L?e{tNR86.29NCQ0chHhkbc21NCQ0W,g{QOi3.08NCQ0NNUSMOyO12.90NCQ0NNUSMO;Su3.57NCQ0OO?blQyё7.69NCQ0t^R~lT~YO0NCQ t^+g~lT~YO0NCQ0 0"?eb>k6e/e`Qh 2017t^6eeQQ{T134.53NCQ vQ-NN,L?e{tNR86.29NCQ0chHhkbc21NCQ0W,g{QOi3.08NCQ0NNUSMOyO12.90NCQ0NNUSMO;Su3.57NCQ0OO?blQyё7.69NCQ0 2017t^6eeQQ{T134.53NCQ vQ-NN,L?e{tNR86.29NCQ0chHhkbc21NCQ0W,g{QOi3.08NCQ0NNUSMOyO12.90NCQ0NNUSMO;Su3.57NCQ0OO?blQyё7.69NCQ0t^R~lT~YO0NCQ t^+g~lT~YO0NCQ0 V 0~He{Oo` 9hnc"?e{{tBl bUSMO~~[ 2017 t^^N,lQqQ{yv/eQhQb_U\~Heċ0%Nfۏek0 chHhc6eT_S)R(uhQt^[b850N cO3000YOwS!k gR)R(u [b1987t^MRυchHh_>e /}8660wS0 3 ~TNR{tchHh^?bY0eck8^ЏL ~~2g120N!kchHhNRW cۏNchHh^0 4 TychHhNR]\O R0RMO _U\ g^ Rcb^chHhNNSU\RcGS0 5 [st^^SU\ĉRvhvO[e V~hQt^vh ۏLR`vKm nxOTNRyvz)R[b b}YT*Nyvvht]\O nxOyvؚ(ؚHe[b0 N 0?e^Ǒ-{gbL`Q 2017t^bUSMOe?e^Ǒ-R0 0V gDNOo` m]^chHh@\2017t^+gDN;`1539067.00CQ0vQ-NAmRDN0CQ V[DN1539067.00CQ SbN(uY574377.00CQ (uY892570.00CQ [wQ(uwQ72120.00CQ0 2016t^+gDN;`1461067.00CQ ,gt^^eXV[DN78000.00CQ -pN gRhVNS [ňQ~HroN0 0 gsQNyf `${gbL`QRg bUSMO2017t^6eeQ1345258.59CQ vQ-N"?eb>k6eeQ1345258.59CQ/eQ1345258.59CQ vQ-NW,g/eQ1135258.59CQ yv/eQ210000.00CQ02016t^6eeQ1460410.94CQ /eQ1460410.94CQ02017t^6e/ek2016t^Q{Q\115152.35CQ ;NSV:NONXT]DleQ>yOOi@bS>e0 2017t^"?eb>k/eQ1345258.59CQ t^R{1601300.00CQ 2017t^Q{k{Q\256041.41CQ SV:NONXT]DleQ>yOOi@bS>e0 a$:gsQЏL~9`Q bUSMO2017t^^:gsQЏLe8^lQ(u ~9qQ130400.00CQ0vQ-NRlQ925924.00CQ 5u96000.00CQ ]e9396.00CQ ~Ob 95880.00CQ lQRc_9800.00CQ ]O~910300.00CQ y)R919300.00CQ vQNN9(u61800.00CQ0 b$"?eb>k NlQ ~9Q{`Q bUSMO NlQ ~9%NfW0 2 O9/eQ`QO9:N0CQ0 3 W9/eQ`QW9:N0CQ0 4 lQfЏL~b9lQfЏL~b9:N0CQ0 c$[vsQNN'`:_v T͋ۏL_ʑ 1 "?eb>k/fc^~"?eS_t^bNvDё0 2 Nt^~lT~YO/fcNMRt^^/eQ{V[‰agNSS*ggbL[k0~l0R,gt^^ cĉ[~~O(uvDё eSb"?eb>kv~lT~YO _NSbNN6eeQ0~%6eeQTvQN6eeQv~lT~YO0 3 N,lQqQ gR{| /eQc?e^cON,lQqQ gRv/eQ0Y"?e@\O:ggck8^Џl0_U\"?e{t;mR@bSuvW,g/eQTyv/eQ0 4 t^+g~lT~YODё/fc,gt^^bNMRt^^{[c0V[‰agNSuSSel cSR[e ^ߏ0RNTt^^~~O(uvDё eSb"?eb>kv~lT~YO _NSbNN6eeQ0~%6eeQTvQN6eeQv~lT~YO0 5 W,g/eQ/fc:NO:ggck8^Џl0[be8^]\ONR SuvNXT/eQTlQ(u/eQ0 6 yv/eQ/fc(WW,g/eQKNY:N[byr[vL?e]\ONRbNNSU\vh@bSuv/eQ0 d$vQNfvNy0 evQNNy0 ,.RTdfz|ǻsg[OC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,5 2 4 \ ^ ÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ  0 2 6 8 H J j l z | ÷wk_SG;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ  & ( ǹ}eWI=1%CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,5 < >  v x *,RT\h÷{ocWK?1CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ hjp˽qcWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ$OJQJo(aJ$5CJ OJPJQJo(^JaJ CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ5(<>wk_SG;* B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5$B*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ B*ph333CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5^` *,:<HNͿ}qfZG4$B*phCJ OJPJQJo(^JaJ $B*phCJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 2xzĶvj\N;* B*ph333CJ OJPJQJo(aJ $B*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ OJPJQJo(^JaJ RTZ`dh ɽ~sgWC3CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5 $&Lźth]QF8CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ LNT\z|.06įoZG2(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH%B*ph"""CJOJPJQJ^JaJKH(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH.B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJ5KH\(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH%B*ph"""CJOJPJQJ^JaJKH(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH.B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJ5KH\(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKHCJ OJPJQJo(aJ 5 6L~ҿ}hS;&(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH.B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJ5KH\(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH.B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJ5KH\(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH%B*ph"""CJOJPJQJ^JaJKH(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH.B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJ5KH\ , . B D P R T ׿kVHCJ OJPJQJo(aJ 5(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH.B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJ5KH\(B*ph"""CJOJPJQJo(^JaJKH%B*ph"""CJOJPJQJ^JaJKH .Tf| 4 ^ ~od^WD`d^WD`d^WD`d` & FdWDd^WD`d^WD`d^WD` & FdWDds^sWD`a$$a$$ HH[A[AOONcVNcV(Y(YJtJt%o( ^0`0o(0 ^ \`\)^\`\.U ^U \`\. ^ \`\) ^ \`\.A^A\`\.^\`\)^\`\.%o( C^C0`0o(0^\`\)_^_\`\. ^ \`\. ^ \`\)K ^K \`\. ^ \`\.^\`\)7^7\`\. %o( NcV[AOJt(YH&66666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh x t dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD,K`K & FdDC$ & FdDC$WD`a$$a$$d^WD` ,Tj> & FdDWD & FdDWDWD` dDWD`X`XdD` & FdDWD`X`XX`X & FdDWD`dDdD dDWD` dDWD`` ,<z|dD`dD`dD`dD` & FdDWD` dDG$WD` dDG$WD` & FdDWD`dDWD dDWD`dDWDdDWD dDWDd@`@ T&N|0}edDa$$1$-DM WD`dDa$$1$-DM WD`dDa$$1$-DM WD`dD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD`dD`dD` . D R T dDWD`dDX`XdD`dDX`XdDa$$1$-DM WD`dDa$$1$-DM WD`,. A!#"$%S2P18P)$P(*2- - - - %l'gG5]\q;(*@^#XgTS#ovP9-!hQN Mc KZ wx 7_ n J z ri0N|~xn 9r(_DhJbsw"c73A) l?N"kXX)Dy-bD9(\g[&uS''CFYnscyx.d-2> x } wdS!A!& "z"-}#]N$65$F$r=%2M|&yV&n&gQ&k'aW';')h'SN'-( (9(\x)^)e)"*B*+L+Z+k.|/kI+0$'h070s0U1J2H3R4wD4$K46;P6`6a?ahvbYbQ_bKwc5c,_dQhd=dzCej6ezekofX1fY?g YggxSiM#jj[j khQqk]]l^l*pynGnMn5ooo!%okq4>qT)rQ,r~rY s4|n|k|A}%N}Q/~q+"* L( z0( * 3 ?@